Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong BLTTHS 2015

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS 2015) quy định Bảo đảm về quyền bất khả xâm phạm về thân thể như sau: Điều 10. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định … Continue reading Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong BLTTHS 2015