Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo

Ngày 15/5/2018 Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thông qua Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo, theo đó: 05 điều kiện được hưởng án treo: Người bị xử phạt tù được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ 05 điều kiện sau: Bị xử … Continue reading Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo